Exotic letter W-X-Z

Wrightia (soft pink flower) Natural hybrid between W. coccinea x W. religiosa 35
Wrightia antidysenterica Sri Lanka 20
Wrightia arborea =(Wrightia tomentosa) (southern Thailand)(TF) 35
Wrightia dubia (red flower) 30
Wrightia dubia (white flower) 30
Wrightia dubia Red (small flower) 35
Wrightia dubia Red (small flower) 35 справа
Wrightia dubia(red flower)(long leaf) 35
Wrightia religiosa ‘Marble’ (single flower) 35
Wrightia religiosa (double flower) 24
Wrightia religiosa (single flower) 14
Wrightia sirikitiae 35
Wrightia sirikitiae albomarginata (grafted)(TF) 75
Wrightia sirikitiae albomarginata (grafted)(TF) 75
Wrightia sp. Dwarf albomarginata = Wrightia sp.(T01) Dwarf albomarginata Vietnam 20-30
Wrightia sp. Dwarf albomarginata = Wrightia sp.(T01) Dwarf albomarginata Vietnam 20-30
Wrightia sp. white variegated 24
Wrightia sp.(cream flower) 26
Wrightia sp.(cream flower) 26

Wrightia sp.(orange flower) Chanthaburi Thailand 26
Wrightia sp.(pale orange and small flower) Thailand (TF) 35
Wrightia sp.(pale orange and small flower) Thailand (TF) 35
Wrightia sp.(peach flower) Malaysia 30

Wrightia sp.(peach flower) Malaysia 30
Wrightia sp.(pink flower) 30
Wrightia sp.(T02) Dwarf = Wrightia antidysenterica dwafr form 30
Wrightia sp.(T03) Dwarf (double flower) 30
Wrightia sp.(yellow flower) 26
Wrightia sp.(yellow flower) 26

Wrightia tomentosa 35
Xanthostemon chrysanthus (yellow flower) (EP) 20
Xanthostemon chrysanthus variegated (yellow flower) 70
Xanthostemon sp.(T01) orange flower (EP) 20
Xanthostemon sp.(T02) pink flower (EP) 20
Xanthostemon Youngii (EP) 24
Xanthostemon Youngii (round leaf)(EP) (TF) 26
Zanthoxylum beecheyanum 30
Zamioculcas zamifolia white variegated (long leaf) 20-30-45-60
Zamioculcas zamifolia lemon variegated (long leaf) 20-30-45-60
Zamioculcas zamifolia variegated (short leaf) 20-30-45-60